JAK i KOMU MOGĘ POMÓC

Osobom dorosłym i młodzieży

Metody pracy

W swojej pracy korzystam z narzędzi bazujących na rzetelnej wiedzy naukowej, pochodzących z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT,) Kids’Skills, psychologii pozytywnej, uważności i in.

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem, na którym omawiamy nurtujące Cię kwestie, problemy, z którymi się zmagasz i zakres oczekiwanego wsparcia. Może mieć formę psychoedukacji (wyjaśnienia trudności, z którą się zgłaszasz z perspektywy psychologicznej, wskazania innych, możliwych form wsparcia), być spotkaniem jednorazowym lub wstępem do rozpoczęcia dłuższego procesu psychoterapeutycznego lub coachingowego. Wspólnie zdecydujemy, co by najbardziej Ci pomogło w Twojej obecnej sytuacji.
Konsultacja jest pierwszym spotkaniem, na którym omawiamy nurtujące Cię kwestie, problemy, z którymi się zmagasz i zakres oczekiwanego wsparcia. Może mieć formę psychoedukacji (wyjaśnienia trudności, z którą się zgłaszasz z perspektywy psychologicznej, wskazania innych, możliwych form wsparcia), być spotkaniem jednorazowym lub wstępem do rozpoczęcia dłuższego procesu psychoterapeutycznego lub coachingowego. Wspólnie zdecydujemy, co by najbardziej Ci pomogło w Twojej obecnej sytuacji.

Konsultacja
seksuologiczna

Wielu rodziców i opiekunów zgłasza w gabinecie potrzebę pogłębienia wiedzy psychologicznej i/lub doskonalenia umiejętności w satysfakcjonującym rozwiązywaniu sytuacji trudnych w relacji z dzieckiem. W jakich najczęściej obszarach manifestowana jest potrzeba wsparcia?
 • metody rozwiązywania konfliktów w rodzinie oparte na dialogu motywującym, rodzicielstwie bliskości, komunikacji bez przemocy
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami (złością, smutkiem) u dzieci i dorosłych członków rodziny
 • psychoseksualność dzieci i młodzieży
 • wspieranie dziecka nieheteronormatywnego
 • sytuacja okołorozwodowa
 • depresja i zaburzenia lękowe
Terapia indywidualna obejmuje cykliczne spotkania, najczęściej raz w tygodniu. Rozpoczyna się zawarciem tzw. kontraktu terapeutycznego, w którym uzgodnimy zasady współpracy. Długość trwania procesu terapeutycznego zależy od celu terapii oraz rodzaju trudności, które chcesz przezwyciężyć podczas naszych spotkań. Metody pracy podczas sesji dobieram w zależności od Twoich potrzeb oraz oczekiwań.

Terapia indywidualna
i rodzinna

Diagnoza
psychologiczna

Diagnoza psychologiczna polega na rozpoznawaniu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnianiu pojawiających się problemów oraz prognozowaniu możliwości i sposobów ich zmiany. Przeprowadzana jest w spokojnej atmosferze, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi diagnostycznych tj. wywiadu psychologicznego, obserwacji, kwestionariuszy i testów psychometrycznych. Proces diagnostyczny składa się z 2-6 spotkań. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzam wywiad z osobą badaną odnośnie jej problemu (w przypadku dziecka także z rodzicem/rodzicami). Na kolejnych spotkaniach stosuje się dobrane indywidualne narzędzia badawcze. Na koniec są omawiane wyniki badań oraz formułowane wnioski odnośnie dalszego postępowania.

Proponuję następujące formy diagnozy psychologicznej:
 • badanie osobowości i temperamentu,
 • badanie strategii radzenia sobie ze stresem,
 • diagnoza poziomu lęku i depresji,
 • diagnoza funkcjonowania społecznego,
 • ocena zdrowia psychicznego,
 • diagnoza określonych kompetencji zawodowych,
 • diagnoza w obszarze psychoseksualności
Dokładna procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta.

Coaching jest formą wsparcia w osiąganiu ustanowionych przez Ciebie celów, pomocą w rozwoju posiadanych zasobów oraz motywowaniem do osiągnięcia jak najpełniejszej satysfakcji na ważnych dla Ciebie płaszczyznach funkcjonowania zawodowego oraz osobistego. Pozwala na zdiagnozowanie oraz przezwyciężenie barier mentalnych utrudniających pełną samorealizację. Proces coachingowy, poprzedzony sesją próbną, obejmuje zwykle 5-12 spotkań (liczbę sesji ustala klient).

Metody pracy

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

jest kierunkiem psychoterapeutycznym wywodzącym się z nurtu 3 fali terapii poznawczo-behawioralnych. Celem nadrzędnym w ACT jest zwiększenie psychologicznej elastyczności klienta, czyli zdolności pełnego doświadczania „tu i teraz” oraz modyfikowania zachowania w kontekście zgodności z wyznawanymi wartościami i celami życiowymi.

Kids’ Skills – Dam Radę!

to metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu (PSR). Autor metody, dr Ben Furman, fiński psychiatra i psychoterapeuta rekomenduje ją do pomocy dzieciom od 3 do 11 roku życia w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. Metoda opiera się na 15 krokach, podczas których dziecko, razem z terapeutą oraz przy wsparciu najbliższych osób, przezwycięża swoje problemy poprzez koncentrowanie się na nauce nowych umiejętności. Dzięki przeformułowaniu dziecięcego problemu w aktywne poszukiwanie zdolności, dzieci zwiększają pewność siebie, poczucie własnej skuteczności, rozwijają mocne strony i budują zasoby poznawcze, emocjonalne i społeczne.

Z metodą Kids’ Skills – Dam Radę! wiąże się metoda „Jestem z ciebie dumny” – jest to praktyczna nauka radzenia sobie z problemami dzieci poprzez skupianie się na ich mocnych stronach i potencjalne rozwojowym.

Jeśli Masz pytania,
chcesz poznać więcej szczegółów
lub chcesz umówić się na spotkanie
Napisz do mnie